Klubben bildades 1907

Antagna vid ordinarie årsstämma 2010-05-28 Fastställda av SKK 2010-03-22

Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – Hund­ägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.

Svenska Gordonsetterklubben ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen och uppgifter.
Specialklubbens verksamhet omfattar rasen Gordonsetter för vilken delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med specialklubben.
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

§ 1 Mål
För Svenska Gordonsetterklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom
att bevara och utveckla rasens jaktegenskaper, mentala och fysiska sundhet och exteriör.
att stimulera användningen av rasen som jakthund.
att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägandet och särskilt frågor som är av betydelse för jakthundar.
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatta mål skall klubben
1. informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Gordonsetterklubben – dess mål organisation och arbetsform
2. informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
6. utforma regler för jaktprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar
7. anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser
8. stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
9. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i specialklubben. Styrelsen beviljar medlemskap.
Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.
§ 5 Verksamhets och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

För personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
§ 6 Organisation
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen.

Verksamheten utövas också inom Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA) och i lokala fågelhundklubbar enligt FAs arbetsordning, se § 14

§ 7§ Årsmöte.
Mom 1 Årsmöte, ordinarie och extra
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före juni månads utgång.

Extra årsmöte skall hållas, om klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 4 veckor före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning
§rsm§tet §ppnas av styrelsens ordf§rande eller, vid f§rfall f§r denne, av den som styrelsen utsett. §rsm§tet avslutas av styrelsens ordf§rande eller, vid f§rfall f§r denne, av §rsm§tets ordf§rande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Styrelsens anmälan om protokoll­förare vid mötet.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 4.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
13.Fasstställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15.Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17.Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet.

Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar före det ordinarie årsmötet hålls.
Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning
Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske.
Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om årsmötet så beslutar.
Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m m
Vid årsmötet har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut.
De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person
SKKs verkställande direktör
Av årsmötet vald ordförande för årsmötet.
Av årsmötet valda revisorer och revisorsuppleanter.
Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen.
§r n§gon av ovann§mnda personer medlem g§ller f§r denne samma som f§r annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas
till styrelsen senast 30 dagar före det ordinarie årsmötet hålles.
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

Mom 6 Kostnader
1. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt §7 mom 4 vid ordinarie och extra årsmöte.

2. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
3. Är någon av dessa medlem gäller för denne samma som för annan medlem.
§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, högst 6 eller lägst 4 ordinarie ledamöter samt högst 4 eller lägst 2 suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat
ansvara för klubbens avelsfrågor
bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag
ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
avge verksamhetsberättelse till ordinarie årsmöte
utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige
senast 30 dagar före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar till revisorerna
senast en månad efter ordinarie årsmötet sända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas berättelse till SKK
enligt angivet anmälningsdatum det är ordinarie kennelfullmäktige hålles anmäla specialklubbens delegater och suppleanter till SKK
senast en månad efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och årsmöte
upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar
avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden
i övrigt sköta klubbens angelägenheter.
§ 9 Räkenskaper och revision
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmöte.
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer har rätt, att vid behov, begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.
§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmötet samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsperson eller justeringspersoner.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.
§ 12 Disciplinnämnden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Samråd
I frågor av gemensamt intresse skall samråd ske mellan Svenska Gordonsetterklubben och övriga klubbar för Brittiska Stående Fågelhundar som ingår i SKK.

Formerna för samråd mellan dessa klubbar är reglerade i arbetsordning för Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA).

§ 15 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 december året före ordinarie årsmöte inges till styrelsen som däröver till stämman avger yttrande enligt § 7, mom. 2 punkt 17.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.
§ 16 Upphörande av klubben
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmötet.

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2

.

Noteringstexter:

§ 1, Mål
1:a att-satsen kan anpassas efter rasens användningsområde.

§ 2, Verksamhet
Punkten 6 kan anpassas efter rasens användningsområde.

§ 3, Medlemskap
Tillägg eller inskränkningar i ungdomsmedlems rättigheter skall regleras i avtalet med Sveriges Hundungdom.

§ 4, Medlemsavgift
Om ytterligare medlemskategorier finns i klubben skall dessa regleras i stadgarna.

§ 6, Organisation
För bildande av lokalavdelningar kan även den ordningen gälla att det är årsmötet som skall besluta.

§ 7, mom 4, Röstning
Om klubben vill tillämpa fullmaktsröstning skall detta regleras i stadgarna.

§ 8, mom 1 och § 10 Valberedning.
För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid först årsmötet:
XX ordinarie ledamöter på ett år
En ledamot i valberedning på ett år

§ 9, Räkenskaper och revision
I klubb med betydande omsättning bör en av revisorerna vara auktoriserad.

§ 11, Protokoll
Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt t.ex. publiceras på hemsida eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.