HD - Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi (HD) är en ärftlig åkomma som innebär att höftleden inte fungerar normalt därför att höftledsskålen är för grund eller platt vilket i sin tur gör att höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostadig.


Felet leder i besvärligare fall till benpålagringar kring höftledsskålens kanter och skador på leden som kan vara mycket smärtsamma. Defekten diagnostiseras genom att höftlederna röntgas.
I Sverige avläses sedan röntgenplåtarna av en erfaren veterinär och informationen samlas i Svenska Kennelklubbens dataregister.


Möjligheten att göra en korrekt riskbedömning beträffande HD ökar med antalet röntgade hundar. Det är därför viktigt att alla hundar röntgas inte bara avelsdjuren.

 

För att Gordonsettervalpar skall kunna registreras i SKK krävs känd Hd-status hos båda föräldradjuren. Det är EJ förenligt med SKKs grundregler att i avel använda Gordonsetter med höftledsdysplasi. Fr.o.m. 1 januari 2000 belägger SKK avkomma efter Hd-belastad Gordonsetter med avelsspärr, vilken EJ kan hävas även om avkomman visar sig vara Hd-fri.

 

Från den 1 januari 2000 införs en ny gradering vid avläsning av höftledsröntgen. Som ett led i utvecklingen mot ett förenklat samarbete inom F.C.I. (internationella kennelorganisationen) inför Svenska Kennelklubben en ny skala enligt nedan.


Tidigare har det varit mycket svårt att jämföra avläsningarna i olika länder. En enhetlig skala torde underlätta både för den enskilde hundägaren/uppfödaren och för administrationen vid exempelvis importer.

 

Ytterligare en nyhet kommer att införas from januari 2000. När hundägaren röntgar sin hund kommer han/hon att erhålla ett inbetalningskort avseende avläsning och registrering av HD-resultat.
Röntgenresultatet blir inte officiellt förrän hundägaren betalat in avgiften till SKK. Fördelen med detta system är för hundägarens del att denne slipper postförskottsavgiften. Så snart man har betalat in avgiften erhåller hundägaren ett internationellt röntgencertifikat och resultatet blir officiellt.
För Gordonsetter gäller som tidigare att hunden skall vara lägst 12 månader för officiell röntgen.

 

Den nya skalan:
A =Normala höftleder (= gamla ua)
B =Nästan normala höftleder (= gamla ua)
C =Höftleder lindrig dysplasi (= gamla grad I)
D =Höftleder måttlig dysplasi (= gamla grad II)
E =Höftleder kraftig dysplasi (= gamla grad III och IV)